Αναζήτηση στον ιστότοπό μας

Εγγραφή

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Η METCON. εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 9001:2015. To πεδίο εφαρμογής του συστήματος αφορά τον σχεδιασμό, παραγωγή και Εγκατάσταση Βιομηχανικών Μεταλλικών Κατασκευών, βιομηχανικών Κτηρίων και Γερανογεφυρών. Το σύστημα είναι πιστοποιημένο από την ΝΟVA CERTIFICATION.
ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Όλα τα προϊόντα που παράγονται από την METCON και εμπίπτουν στον Κανονισμό Δομικών Προϊόντων (305/2011/EC) φέρουν την σήμανση CE. Η σήμανση CE επιτρέπει στο προϊόν να διατεθεί νόμιμα στην αγορά των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προκειμένου τα προϊόντα αυτά να φέρουν την σήμανση CE έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος της παραγωγής από τον κοινοποιημένο φορέα NOVA CERTIFICATION, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 1090-1:2009+A1:2011. Η πιστοποίηση αφορά τον σχεδιασμό, παραγωγή και αντιδιαβρωτική προστασία χαλύβδινων στοιχείων  έως και την κλάση EXC 3 σύμφωνα με το πρότυπο EN 1090-2:2018+A1:2011. Η κλάση EXC4 είναι η ανώτερη και η πιο απαιτητική.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ
Οι Συγκολλήσεις θεωρούνται μια ειδική διεργασία όπου η ποιότητα τους δεν μπορεί να ελεγχθεί εύκολα και η εφαρμογή τους απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό, διαδικασίες & διαχείριση. Οι απαιτήσεις αυτές δεν μπορούν καλυφθούν από γενικά πρότυπα ποιότητας όπως το ΕΝ ISO 9001.. Η εταιρεία METCON είναι πιστοποιημένος παραγωγός συγκολλητών κατασκευών με πεδίο εφαρμογής τα Μεταλλικά Κτήρια, Μεταλλικές Κατασκευές για σταθμούς παραγωγής ενέργειας, Σωληνοδρόμους, Πολυώροφα Κτήρια, Βιομηχανικά Κτήρια και Γερανογέφυρες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 1090-2:2018. Η πιστοποίηση προέρχεται από τον φορέα ΝΟVA CERTIFICATION.