Αναζήτηση στον ιστότοπό μας

Εγγραφή
Η εταιρία METCON δεσμεύεται να παράγει και να προσφέρει στους πελάτες της προϊόντα και υπηρεσίες, κατάλληλα και ασφαλή για τον σκοπό που προορίζονται.

Επιπλέον, η εταιρία δεσμεύεται να διασφαλίσει στους εργαζόμενους και σε τρίτους (πελάτες, επισκέπτες, εξωτερικά συνεργεία, κλπ), ένα περιβάλλον εργασίας κατάλληλο και ασφαλή για τον σκοπό που προορίζεται.

Πρωταρχικός στόχος της εταιρίας είναι η ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη και η τήρηση όλων των απαιτήσεων των οδηγιών και της νομοθεσίας, με παροχή ασφαλών, αξιόπιστων και υψηλής ποιότητας προϊόντων.

Για την επίτευξη του στόχου, χρησιμοποιούνται τα παρακάτω μέσα :
  1. Εφαρμόζονται όλες οι απαιτήσεις για την ασφάλεια των προϊόντων της εταιρείας, που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία και ορίζονται στα Διεθνή, Ευρωπαϊκά και Ελληνικά πρότυπα και κανονισμούς.
  2. Έχει ορισθεί και εφαρμόζεται Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας, το οποίο παρακολουθείται συντηρείται και βελτιώνεται από ένα πρόγραμμα επιθεωρήσεων, ανασκοπήσεων και αξιολογήσεων. Για την αξιολόγηση του Συστήματος Ποιότητας, επιλέγεται εγκεκριμένος φορέας πιστοποίησης.
  3. Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την Ποιότητα. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξης τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Συστήματος Ποιότητας, από την Διοίκηση της εταιρίας.
  4. Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε τμήματος της εταιρίας.
  5. Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εξειδίκευση των στελεχών της ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα.
  6. Παρακολουθεί, μετρά και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η Ποιότητα.

Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, η εταιρία METCON αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο και σέβεται τον πελάτη.

METAL CONSTRUCTIONS / ENGINEERING

Ρήγα Φεραίου 154 / Αίγιο, Τ.Κ. 25100 / Ελλάδα (+30) 26910 24229