Η Metcon υλοποίησε τη κατασκευή της μεγαλύτερης μονάδας αφαλάτωσης στην Ελλάδα, σε κτιριακές εγκαταστάσεις 820 m2 στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας, για λογαριασμό της εταιρείας Μεσόγειος Α.Ε.

Το έργο περιελάμβανε ηλεκτρομηχανολογικά έργα, μεταλλικές δεξαμενές, δίκτυα σωληνώσεων, τοιχοποιίες και στέγαση του κυρίως κτιρίου με Βιομηχανικό πάνελ. Επίσης υλοποιήθηκε η κατασκευή γραφείων εντός του κτιρίου, με σύστημα τοιχοποιίας ξηράς δόμησης.