Αναζήτηση στον ιστότοπό μας

Εγγραφή
Η εγκατάσταση του υφιστάμενου κτιρίου επιτρέπει την εγκατάσταση δύο δίδυμων φωτοβολταϊκών πεδίων μέγιστης ισχύος 10Kwp το κάθε ένα. Η τοποθέτηση των συλλεκτών έγινε επί της κεραμοσκεπής, ενώ για την στήριξή τους χρησιμοποιήθηκαν τυποποιημένες βάσεις αλουμινίου.Χρησιμοποιήθηκαν συλλέκτες τεχνολογίας CIS, η οποία επιτρέπει μεγαλύτερο φάσμα απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας, καλύτερη αξιοποίηση του διάχυτου φωτός και βελτιωμένη συμπεριφορά σε καταστάσεις μερικής σκίασης.Σύμφωνα με τους ηλιακούς χάρτες της περιοχής και τους συντελεστές απόδοσης των φωτοβολταικών συλλεκτών η εκτιμώμενη παραγωγή ενέργειας της παρούσας εγκατάστασης ανέρχεται σε 30.600 kWh /έτος ( στο σύνολο των 20kWp).

Η εταιρεία μας προσέφερε το σύνολο των υπηρεσιών που απαιτούνται για την υλοποίηση του παραπάνω έργου και συγκεκριμένα:

  • Μελέτη και διαστασιολόγηση της εγκατάστασης.
  • Προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού.
  • Υλοποίηση του συνόλου των κατασκευαστικών εργασιών που απαιτούνται.
  • Ρύθμιση και παραμετροποίηση του συνολικού εξοπλισμού.
  • Εκκίνηση και παράδοση της εγκατάστασης πρός χρήση.

METAL CONSTRUCTIONS / ENGINEERING

Ρήγα Φεραίου 154 / Αίγιο, Τ.Κ. 25100 / Ελλάδα (+30) 26910 24229